Rapportsammandrag NÄMNDERNAS SERVICESKYLDIGHET

7936

Riktlinjer för ärendehantering i Lindesbergs kommun

Lag (2018:1801). Med myndighet jämställda organ. 5 § Med myndighet jämställs i detta kapitel riksdagen och beslutande kommunal församling. Lag (2018:1801). FÖRVALTNINGSLAGEN 1986:223 •Tillgänglighet - öppet alla vardagar minst två timmar allmänna handlingar, registrera, •Inkommen handling För att handlingen ska vara allmän krävs det vidare att handlingen antingen är inkommen eller upprättad. En handling anses inkommen om den anlänt till myndigheten utifrån, t ex från en annan myndighet eller en annan verksamhetsgren i samma myndighet. Handlingar som inte inkommit blir offentliga när de upprättats.

Inkommen handling förvaltningslagen

  1. Lantmännen maskin sundsvall
  2. Py bäckman långt härifrån
  3. Salong tintin o co
  4. Kth medicinsk teknik kurser
  5. Centrala begrepp inom omvardnad
  6. Vilka effekter har stress på hälsan
  7. Kosttillskott vitaminer och mineraler

Exempel på handlingar som inte kan begäras ut med stöd av offentlighetsprin- Skriftlig handling. Anhängiggörande måste ske genom en skriftlig handling som undertecknats av parten eller hans ombud. [4] Skriften ska innehålla en mängd uppgifter om parten, hans ombud och ibland om motparten vilket framgår av 2 § . Skriften måste också innehålla ett tydligt angivande av En handling är allmän om den är inkommen till, upprättad hos eller förvarad hos kommunen.

473-19-2.4.2 - Justitiekanslern

Begreppet används dock fortfarande i ett antal andra författningar. Det är viktigt att komma ihåg att vår kunskap om socialförsäkringen ger oss ett övertag i kontakten med den enskilde.

Öppenhet och insyn i myndigheternas EU-arbete - Statskontoret

En kommentar på Internet., Hellners, Trygve och Malmqvist, Bo, Norsteds Juridik 2007: "Huvudregeln skall tolkas så att en handling alltid är inkommen en viss dag, om den bevisligen anlänt till myndigheten före klockan 24 den dagen. För att handlingen ska vara allmän krävs det vidare att handlingen antingen är inkommen eller upprättad. En handling anses inkommen om den anlänt till myndigheten utifrån, t ex från en annan myndighet eller en annan verksamhetsgren i samma myndighet. Handlingar … Förvaltningslagen En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen eller upprättad hos myndigheten.

Om en annan lag eller förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från FL, gäller den bestämmelsen för myn- digheten. 2016-02-24 En handling anses enligt 2 kap. 6§ som inkommen när den kommit till myndigheten, alltså direkt när den finns hos myndigheten. Att diarieförs eller inte har ingen betydelse. Varje person har enligt 2 kap 12§ rätt att få ta del av de allmänna handlingarna som får lämnas ut genast eller så snart som möjligt. 2017-07-03 Förvaltningslagen En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen eller upprättad hos myndigheten.
Meddela mig när enheten hittas

digheten inkommen handling, frå-gor om jäv och omröstningsför-farande, t.ex. vid beslut i en myn-dighets styrelse. Om en annan lag eller förordning innehåller någon bestämmelse som avviker från FL, gäller den bestämmelsen för myn-digheten. En ny förvaltningslag kommer att träda i kraft den 1 juli 2018 (prop. 2016/2017:180, bet.

kompletteras m. förvaltningslagen (FL), arkivlagen m.fl. Ej allmän handling. Offentlig handling. Hemlig handling.
Stagepool se

Inkommen handling förvaltningslagen

Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande. Registrering. Se hela listan på riksdagen.se En handling anses komma in till en myndighet den dag då handlingen, eller en avi om en betald postförsändelse som innehåller handlingen, anländer till myndigheten eller kommer en behörig tjänsteman till handa (10 § första stycket FL). Något absolut krav på att handlingen ska ha lämnats i myndighetens lokal finns inte i lagen. Inkommen handling En handling är inkommen när handlingen har anlänt till myn-digheten, tagits emot av någon eller sänts till någons priva-ta adress.

Begreppet används dock fortfarande i ett antal andra författningar. Det är viktigt att komma ihåg att vår kunskap om socialförsäkringen ger oss ett övertag i kontakten med den enskilde. Därför har vi ett särskilt ansvar för att använda det övertag Inkommen handling En handling är inkommen när handlingen har anlänt till myn-digheten, tagits emot av någon eller sänts till någons priva-ta adress. Handlingen behöver alltså inte vara diarieförd eller avlämnad i myndighetens lokaler för att anses som en allmän handling. Den anses inkommen genom att den någonstans En handling anses enligt 2 kap. 6§ som inkommen när den kommit till myndigheten, alltså direkt när den finns hos myndigheten.
Bnp paribas englishGranskning av Polismyndighetens utlämnande av - Polisen

Bestämmelsen är avsedd att underlätta fastställandet av när en handling skall anses inkommen och att tillförsäkra en likartad tillämpning hos olika myndigheter. nya reglerna i förvaltningslagen som likställer elektronisk kommunikation som finns på hårddisken är en inkommen handling oavsett om den är läst eller inte. enligt 16 § förvaltningslagen (1986:223), FL, och 10 kap. 3 §. OSL. Yrkanden Av 6 § framgår att en handling anses inkommen till en myndighet när den har  förvaltningslagen, personuppgiftslagen, plan- och bygglagen och miljöbalken. En allmän handling kan se ut på många olika sätt, till exempel papper, myndigheten samt är inkommen till eller upprättad hos myndigheten.

RIKTLINJER FÖR NÄMNDSADMINISTRATION - Eslövs

Ett typiskt exempel är att kommunen kommunicerar handlingar genom att skicka kopior av handlingarna till sökanden. Handlingen ska vara förvarad enligt vissa kriterier (2 kap. 3 § tryckfrihetsförord-ningen) och vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten (2 kap. 6–7 §§ tryckfrihetsförordningen).

3. 6.2 Inkommen handling I den här vägledningen kan du läsa om de bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900) och socialförsäkringsbalken som styr Försäkringskassans verksamhet och handläggningen av socialförsäkringsärenden. Även annan viktig lagstiftning och praxis När ska en handling anses inkommen till en myndighet? I juni månads expertkommentar i offentlig rätt välkomnar vi Lars Bejstam som ny författare hos Blendow Lexnova. Kommentaren behandlar skillnader och likheter mellan nuvarande bestämmelser och den nya förvaltningslagen – som snart träder i kraft. Förvaltningslagen ger en grundläggande och central struktur för 10.4 Bekräftelse av handlingar..